17 - 06 - 2015
ANUNŢ
Concurs de proiecte de management pentru Teatrul Municipal „Ariel” – Râmnicu Vâlcea  

Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează, la sediul său din str. G-ral Proporgescu, nr. 14, Râmnicu Vâlcea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, concursul de proiecte de management pentru Teatrul Municipal „Ariel” – Râmnicu Vâlcea. 

Condiţii de participare:

a)    are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
b)   are capacitate deplină de exerciţiu;
c)    are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următorul domeniu:
                                - Domeniul fundamental (DFI) - Stiințe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Arte, Domeniul de licență (DL) – Teatru şi artele spectacolului;
d)   are vechime în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minim 3 ani;
e)    are experienţă în management minim 3 ani sau pregătire în management;
f)     nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
g)   nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
h)   nu deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România;
i)     cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, elaborat în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, după cum urmează:

a)    17.06.2015, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concurs şi a bibliografiei, a caietului de obiective, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi a datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;
b)   09.07.2015: data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
c)    10.07.2015 – 13.07.2015: selecția dosarelor;
d)   13.07.2015: anunțarea rezultatelor selecției dosarelor;
e)    14.07.2015 – 23.07.2015: analiza proiectelor de management – prima etapă;
f)     În termen de 24 de ore de la încheierea primei etape – aducerea la cunoștința candidaților a notei obținute la prima etapă și afișarea acesteia;
g)   24.07.2015 – 30.07.2015: susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă;
h)   În termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică a rezultatului concursului și afișarea acestuia;
i)     Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora se realizează în conformitate cu prevederile capitolul IV din regulament;
j)     În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică, prin grija autorității.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun la sediul Primăriei Municipiului Rm Vâlcea, str. General Praporgescu, nr.14 până în data de 09 iulie 2015, ora 16:00 - Direcția Resurse Umane (parter, camera 7).

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
a)    cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail;
b)   copie după actul de identitate;
c)    curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);
d)   diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;
e)    adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
f)     cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
g)   copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator),;
h)   declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani,
i)     declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de manager deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de management;
j)     proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare – fără a fi personalizat, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.
Regulamentul concursului şi caietul de obiective se pot obţine de la sediul Primariei Municipiului Rm Vâlcea sau de la sediul Teatrului Municipal “Ariel”, sau se pot descărca de pe pagina oficială de internet a autorităţii (www.primariavl.ro) sau a instituţiei (www.arieltheatre.ro)

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia şi Resurse Umane (telefon 0250/731016) din cadrul Primariei Municipiului Râmnicu Vâlcea (luni–joi între orele 8:30–16:00; vineri între orele 8:30–14:00).

BIBLIOGRAFIE:
o    Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
o    Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată cu modificările şi completările ulterioare;
o    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
o    Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
o    Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
o    Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
o    Legea Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
o    Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum și alte măsuri in domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
o    Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
o    Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
o    Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
o    Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
o    O.M.F.P. nr. 946/2005  pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.
o    Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea cu modificările şi completările ulterioare.

Documente ataşate:
    Caiet de obiective
    Regulamet concurs proiecte de management


 
child porn porn child cocuk pornosu